ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών και των επισκεπτών του ιστοτόπου αποτελεί προτεραιότητα της ΑΕΚ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στους χρήστες κι επισκέπτες – φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο κ.λπ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία (εξαιρουμένων αυτών των δεδομένων που αφορούν στους αθλητές του Σωματείου και των οποίων η χρήση κι επεξεργασία γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω) ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Ειδικότερα :
Κατά την εγγραφή, σύνδεση και παραγγελία με το E-SHOP.
Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να παραγγείλει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από το E-SHOP AEK, καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Από τα υποχρεωτικά πεδία συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας στις οποίες αναγκαστικά περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, κατά την διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία o χρήστης επισκέφτηκε τον ιστότοπο, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το χρήστη (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούνται τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία του παρόντος ιστοτόπου ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο ως εξής: Συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται, ιδίως όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο, κατά την εγγραφή τους, κάθε φορά που συνδέονται σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παραγγέλνουν προϊόντα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται υπό τις ρητές δεσμεύσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή και την Εθνική νομοθεσία και από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους.

ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:
α) Από τους χρήστες
β) Αυτόματα από επίσκεψη στον ιστότοπο.

Αρχεία καταγραφής :
Κατά την επίσκεψη του χρήστη στις σελίδες του ιστοτόπου, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:
-Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
-Η ιστοσελίδα από την οποία επισκέπτεται ο χρήστης (σύσταση)
-Οι ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης
-Η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
-Ο τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
-Το λειτουργικό σύστημα

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ο ιστότοπος δύναται να επεξεργαστεί νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της «ΑΕΚ» σε σχέση με την απόκτηση ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, την αγορά εισιτηρίων απλών και διαρκείας των αγώνων των τμημάτων ΑΕΚ, την αγορά προϊόντων από το E-SHOP AEK, την εγγραφή μελών και την απόκτηση ταυτότητας μέλους, την εγγραφή αθλητών στα Τμήματα Ακαδημιών και Υποδομών ΑΕΚ.
β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της «ΑΕΚ» με τις έννομες υποχρεώσεις της.

γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της «ΑΕΚ».

δ) Για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

ε) Για διαχείριση κινδύνων της «ΑΕΚ» για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από την Αθλητική Νομοθεσία.

στ) Για την προστασία της περιουσίας της «ΑΕΚ», την προάσπιση ασφάλειας της και την διεκδίκηση δικαστικών αξιώσεων έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της.

ζ) Η Διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων.

η) Για την αποστολή προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.

ι) Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου.

ια) Για την εξατομίκευση για τον χρήστη του ιστότοπου.

ιβ) Για την προώθηση λογαριασμών, τιμολογίων κλπ. για να εισπραχθούν από τον ιστότοπο πληρωμές από τον χρήστη.

ιγ)Γ ια την αποστολή στους χρήστες εμπορικών, προωθητικών ενημερώσεων από υφιστάμενους ή μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες της «ΑΕΚ», ενημερώσεις για νέα και ειδήσεις της Ομάδας, Κληρώσεις, Διαγωνισμούς, Ακαδημίες, ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, E-SHOP ΑΕΚ, AEK INSURANCE κλπ, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση προς τούτο.

ιδ) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση προς τούτο.

ιε) Για να διατηρείται ο ιστότοπος και οι εφαρμογές ασφαλείς.

ιστ) Για τη διαχείριση ερωτημάτων κ.λπ. χρηστών.

Ιζ) Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του ιστότοπου.

Χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Με την εγγραφή του στο Νewsletter ο χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει ενημέρωση για σημαντικά νέα και ενημερώσεις του Σωματείου και των ομάδων και των τμημάτων ΑΕΚ, προσφορές, εμπορικές προωθητικές ενέργειες και συνέργειες με υφιστάμενους και μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες, δώρα, κληρώσεις, διαγωνισμούς , εκδηλώσεις της ΑΕΚ, των Ακαδημιών και Υποδομών ΑΕΚ, της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, του Ε-SHOP ΑΕΚ, της AEK INSURANCE κλπ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ‘Η ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο «ιστότοπος» δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να ανακαλέσουν την εγγραφή τους ή τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω αποστολής φαξ στον «ιστότοπο».
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που διατηρείται από τον χρήστη προσωπικός λογαριασμός στο www.aek.gr, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει οποτεδήποτε υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης προσωπικών δεδομένων με βάση την πολιτική του Σωματείου όπως ορίζεται στον υπ’ αριθμόν 27 Όρο του παρόντος.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η «ΑΕΚ» δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών μελών του «ιστότοπου» σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνον εάν :
-Είχε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους.
-Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον «ιστότοπο» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών και στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.
-Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις αρμόδιες και μόνον αρχές.

Ο «ιστότοπος» δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών:
α) Στο βαθμό που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο.
β) Λόγω υφιστάμενης ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.
γ) Για την άσκηση νόμιμων αξιώσεων και για την προστασία των δικαιωμάτων του.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Προκειμένου να λειτουργήσει ο ιστότοπος και να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και οι παραγγελίες των χρηστών, το Σωματείο και ο ιστότοπος συνεργάζονται με νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και ταχυμεταφορών, υπηρεσίες logistics, υπηρεσίες προμήθειας αθλητικής και πολιτικής ένδυσης, αξεσουάρ και εν γένει προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστοτόπου, στις οποίες διαβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις συνεργάζονται με το Σωματείο ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΕΚ. Για το λόγο αυτό, έχουν συναφθεί σχετικές συμφωνίες που αφορούν στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. Στις ως άνω συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διαβιβάζονται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/αγοραστών προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα του χρήστη και να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της ζητούμενης υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. H εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω επιχειρήσεις το Σωματείο ΑΕΚ έχει συνάψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος δεν θα υποστούν επεξεργασία ούτε θα μεταφερθούν ή διαβιβασθούν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν εφαρμόζει νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H «ΑΕΚ» δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου για εμπορικές, προωθητικές ενέργειες της ίδιας και των χορηγών και επισήμων συνεργατών της, ενημερώσεις, εκδηλώσεις, νέα και ειδήσεις των ομάδων και αθλητών του Σωματείου, κληρώσεις, διαγωνισμούς, και όπως η αγωνιστική περίοδος για κάθε άθλημα καθορίζεται από τις επίσημες αρμόδιες αθλητικές αρχές.

Ειδικά για την υπηρεσία της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, η διάρκεια της διατήρησης ισχύει για το χρόνο χρήσης εισιτηρίων απλών και διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΑΕΚ και του Σωματείου ΑΕΚ.
Kατ‘ εξαίρεση, διατηρούνται προσωπικές πληροφορίες και έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα από ένα (1) έτος μέχρι είκοσι (20) έτη, ανάλογα με τους παρακάτω σκοπούς και για όσο προβλέπεται εκ του νόμου
-Για τις νόμιμες υποχρεώσεις της ΑΕΚ που απορρέουν εκ του νόμου προς φορολογικές αρχές, αρχές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς άλλους φορείς .
-Για την προστασία έννομου συμφέροντος της ΑΕΚ και την θεμελίωση και άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της
-Για την άσκηση νόμιμων διαδικασιών και αξιώσεων της ΑΕΚ, εξωδίκων και δικαστικών, υφιστάμενων και ενδεχόμενων μελλοντικών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προφύλαξης και μέτρα ασφάλειας για να εμποδίσει την απώλεια, αλλοίωση ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «ΑΕΚ» διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από εντεταλμένο για αυτόν σκοπό προσωπικό της ΑΕΚ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον ιστότοπο να του παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν, με την επίδειξη των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά του.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την ανάκτηση του Κωδικού της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ σε περίπτωση απώλειας ή και την επανέκδοσή της σε περίπτωση απώλειας και του υλικού φορέα (με την επιβάρυνση του κόστους του υλικού φορέα), και της ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε από τον ιστότοπο να μην επεξεργάζεται τα στοιχεία του για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ΑΕΚ σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα :
*Πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας.
Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που η ΑΕΚ τηρεί για εσάς και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών.

*Περιορισμού της επεξεργασίας τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αποκλείσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεομένων. Δηλαδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε την δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με την συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία είναι νόμιμη, απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της «ΑΕΚ», είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε για την προστασία εννόμου συμφέροντος μας .

*Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας .
Το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομου συμφέροντος. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας και θα παύει την συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι κατισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΑΕΚ.

Φορητότητας.
Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει α) για δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς αυτόματη παρέμβαση β) για δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.

Ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Στις περιπτώσεις που επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΑΕΚ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υπάρχει εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισιάς αρ. 1-3, Τ.Κ 115 23, Αθήνα.
Φαξ: +30 -210- 6475 628
Τηλ: +30 – 210- 6475 600
Ηλ. ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ο ιστότοπος θα εξετάσει και θα απαντήσει στα άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας που αφορούν στο Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ΑΕΚ), στο Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ», στο ΤΑΠ ΑΕΚ, υπό τα κάτωθι στοιχεία:
1) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ΑΕΚ)
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

2) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ»
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

1) «ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΟΣΑΙΡΙΣΤΩΝ -ΤΑΠ ΑΕΚ»
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Κάθε τροποποίηση των όρων αυτών θα γίνεται μόνον εγγράφως.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του ιστότοπου που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.
Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί και αλλάζει την παρούσα, δημοσιεύοντας την στον ιστότοπο και με αυτόν τον ίδιο τρόπο να ενημερώνει για την επικαιροποίησή της και τις τυχόν αλλαγές της τους χρήστες- μέλη/επισκέπτες του ιστότοπου.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών/επισκεπτών του ιστότοπου υπόκειται στους Όρους του παρόντος, στην Ελληνική νομοθεσία και στον Κανονισμό Ε.Ε 2016/679 (Γενικό Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) για την προστασία των φυσικών προσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ε-λεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, o ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Ορισμοί
«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η «ΑΕΚ» επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Συνεργάτες»: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η ΑΕΚ ενδέχεται να διατηρεί οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή συμβατική σχέση ή συνεργασία.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα


    0

    Καλάθι